استادیوم فوتبال و سالن سرپوشیده بعثت تهران

مجموعه ورزشی بعثت تهران

مشاور : مهندسین مشاور آتک

مراحل بتن ریزی فونداسیون های F4 بلوک F8 ، B و F9 شرقی در ورزشگاه سرپوشیده