ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اصفهان

کارفرما : شرکت گاز استان اصفهان