نمای موتورخانه مرکزی L2

موتورخانه های مرکزی شهرک شهید بهشتی

کارفرما : بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران ( سازمان مسکن )

مشاوران طرح : مهندسین مشاور آمکو ایران ، مهندسین مشاور آیین و همکاران ، گروه ناظرین عمران توسعه گران پیشگام

مجری طرح : شرکت عمران توسعه گران پیشگام