بیمارستان 64 تختخوابی بیجار

کارفرما : وزارت مسکن و شهر سازی - مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی

مشاور : مهندسین مشاور پلمیر

زیر بنای 8,000 متر مربع