بیمارستان 64 تختخوابی پل دختر

پروژه سال 76

آجرنمای ظلع غربی

آجرنمای ظلع شمالی