بیمارستان 96 تختخوابی اقلید فارس

کارفرما : وزارت مسکن و شهر سازی - مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی

مشاور : مهندسین مشاور آمکو ایران

تأسیسات بیمارستان

تأسیسات بیمارستان 96 تختخوابی اقلید فارس ..............