برج های خنک کننده

بیمارستان 96 تختخوابی لردگان

کارفرما : وزارت مسکن و شهر سازی - مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی