ساختمان هفت آسمان اصفهان

سال ساخت : 1377

طرح و اجرای شرکت کاشالوت